درباره ما


هدف این مجموعه, ارائه کتابهای مرجع در زمینه محیط زیست ایران است تا با افزایش آگاهی ایرانیان, باشد که بستر مناسبی برای شناخت و آگاهی بیشتر طبیعت کشور مهیا شود و آیندگان در بستری آماده تر, به اهداف عالی ایران بزرگ دست یابند و دیگربار علم شناخت وحوش را در کشور احیا کنند و از ثمرات آن بهره مند گردند.